.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراندر کلیه کتابها و آئین نامه ها و فهرست بهاء موجود در کشور، بتن براساس عیار سیمان مصرفی مشخص شده و میشود که این کار باعث به هدر رفتن سرمایه های ملی نظیر منابع و معادن، خسارت به محیط زیست و افزایش هزینه طرح و ..... میشود . چنانچه میدانیم مصرف زیاد سیمان در ساخت سازه ها با وجود افزایش هزینه تمام شده به کاهش مقاومت بتن منجر می‌شود. مراکز تحقیقاتی کشور در حال بررسی این موضوع هستند که در کتب و آئین نامه ها، فهرست بهاء ملاک پرداخت هزینه بتن، مقاومت بدست آمده باشد. در این حالت پیمانکاران و شاغلین در…

امروز سه شنبه 31 فروردین 1400
لینک دوستان