2020

هدف پروژه کتاب 2020 آن است که آینده را پیش بینی کند و از این طریق نقش مهندسین در آینده را معین کند.اگر چه این موضوع به خودی خود جالب توجه می باشد اما قصد بر آن است که از پروژه مهندسی 2020 در یک پژوهش دیگر برای تعین وضعیت آینده آموزش مهندسی در آمریکا استفاده نمود.

عنوان کتاب:مهندس 2020 (تصویری از مهندسی در قرن جدید)

نویسنده:فرهنگستان ملی مهندسی آمریکا

ترجمه:امیرحسین سرداری زاده

تعداد صفحه:57