payanname

عنوان پایان نامه:بررسی شکل پذیری اعضا ساخته شده از فولاد پر مقاومت و مقایسه آن با فولاد نرمه

این پایان شامل سرفصل های زیر می باشد

تاريخچه و كاربردهای فولادهای پرمقاومت در صنعت مهندسی ساختمان
فلسفه شكل پذيری و طراحی لرزه ای اتصالات
مطالعات انجام شده بر روی اتصالات ساخته شده از فولاد پرمقاومت
طراحی و مدلسازی اتصالات گيردار با نرم افزار Ansys
جمع بندی نتايج تحليل ها و ارائه پيشنهادات