asfalt

از ویژگی های این مقاله این است که به صورت ورد می باشد و توضیحات خوبی در مورد کارخانه آسفالت داده است.