concrete-wall

سیستم دال و دیوار بتنی درجا از سیستم های متداول در ایران و سایر نقاط جهان است که به علت عملکرد مناسب آن در زلزله های گذشته کاربردش گستردگی بیشتری یافته است. در دستورالعمل های مربوط به ارزیابی آسیب پذیری عموما برای سازه های موجود از این دست رویکرد جداگانه ای منظور نشده است.به دلیل موجود نبودن استاندارد های ویژه یاین ساختمان ها و کمبود ااطلاعات در مورد نحوه ارزیابی عملکرد لرزه ای با در نظر گرفتن امکان ایجاد رفتار غیر خطی در دیوار انجام مطالعات کاربردی بهسازی روی سیستم دال و دیوار از اهمیت زیادی برخوردار است.

برای دانلود مقاله ادامه مطلب را مشااهده کنید…

ناشر:دانشگاه صنعتی شریف

نویسندگان

محسن تهرانی زاده(استاد)وشیما عزیز زاده(دانشجوی کارشناسی ارشد)

 دانشكده مهندسي عمران و محيط زيست، دانشگاه صنعتي اميركبير