.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانزلزله پديده‌اي است با مشخصاتي به غايت پراكنده و غيرقابل پيش بيني. مطالعات انجام‌شده روي مشخصات محتمل حركت زمين نشان داده‌اند كه اگرچه كميات آماري چون ميانگين مي‌توانند سياست‌گذاري كلان كشور را جهت دهند ليكن ارزش خدمات برخي از شريانهاي حياتي و مستحدثات زيربنايي كشور بسيار بيش از آن مقداري است كه خطرپذيري آنها بتواند در قالب معيارهايي چون ميانگين يا كمياتي كم و بيش محافظه‌كارانه‌ تربيان شود. زلزله پديده‌اي است با مشخصاتي به غايت پراكنده و غيرقابل پيش بيني.…

امروز چهارشنبه 01 اردیبهشت 1400
لینک دوستان