.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران  مقاله ای در ارتباط با تراکم آسفالت شامل 15 بخش زیر:  1- کلیات  2- معیار تراکم  3- آزمایشهای تراکم  4- تعداد غلتکهای مورد نیاز  5- روش غلتکزنی  6- غلتکزنی درزهای عرضی  7- غلتکزنی درزهای طولی  8- غلتکزنی اولیه  9- غلتکزنی ثانویه  10- غلتکزنی نهایی  11- سطوح غیر قابل دسترسی برای غلتکها  12- تصحیح ناهمواریهای سطح  13- کنترل ترافیک  14- عوامل موثر در تراکم  15- ترک ناشی از تراکم           …

امروز یکشنبه 22 فروردین 1400
لینک دوستان