.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران" بسمه تعالی "   قرارداد پیمان مدیریت طرفین قرارداد: این قرارداد فی ما بین آقایان مهندس احمد احمدی فرزند رمضانعلی به شماره ملی............. ساكن به آدرس ................................... به شماره تماس.................... كه دراین قرارداد كارفرما نامیده می شودازیك طرف و مهندس امیر امیری فرزند بهزاد به شماره ملی.................... ساكن به آدرس      به شماره تماس .................... كه دراین قرارداد پیمانكارنامیده می شود ازطرف دیگر تحت شرایط وضوابط ذیل منعقد می گردد.…

امروز یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
لینک دوستان