.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمران4) كليه ضوابط مربوط به طراحي تيرچه با پاشنه پليمري (از نظر مقاومت خمشي – برشي – خيز مجاز – جوش مقاومتي و....) بايد مشابه با تيرچه بتني و مطابق با استاندارد ملي ايران به شماره 2909-1باشد5) با توجه به عدم پيوستگي خمشي ميلگردهاي طولي تيرچه مذكور در بتن، ضروري است خرپاي تيرچه و جوش مقاومتي اتصال خرپا به ميلگرد كششي، براي تلاشهاي بزر گتري طراحي و اجرا شود.6) با توجه به نوع محصول و طبق مدرك ارائه شده CSTB از آنجايي كه پوششي روي ميلگرد ها وجود ندارد، استفاده از پوشش محافظ كننده از نوع…

امروز شنبه 25 اردیبهشت 1400
لینک دوستان