.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانفهرست مطالب جزوه کامل GIS : فصل اول : نقشه برداری چیست؟ فصل دوم: انواع داده ها در GIS فصل سوم: سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS فصل چهارم: نگرش های مختلف به GIS فصل پنجم: مدل آنالوگ طبیعی و مقیاسی فصل ششم: شرایط مورد نیاز برای موفقیت پروژه GIS فصل هفتم: سیستم های اطلاعاتی   ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری ﭼﻴﺴﺖ؟ درواﻗﻊ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداری اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﺎ داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ای ﺻﺎف و ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ازﺳﻤﺒﻞ ﻫﺎو ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﮔﺮاﻓﻴﻜﻲ درﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﻳﺶ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.ازﻃﺮﻓﻲ ﻧﻘﺸﻪ راﺗﺼﻮﻳﺮی ﻗﺎﺋﻢ ازﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺑﺮروی ﻣﺴﻄﺤﻲ…

امروز جمعه 04 تیر 1400
لینک دوستان