.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراندیوارهای غیرباربرQ Panel ضوابط و الزامات1) استفاده از این پانلها صرفاً به عنوان دیوارهای جداکننده غیرباربر داخلی ساختمانها مجاز است.2) درنصب و اجرا، این پانل جهت تحمل بارهای حین اجرا کنترل شود.3) اتصال این دیوارهای غیرباربر به سیستم سازه­ای باید به نحوی باشد که ضمن تأمین پایداری آنها در برابر بارهای وارده، از اندرکنش آنها و سازه اصلی تا حد امکان جلوگیری شود.4) کنترل پایداری دیوارهای غیرباربر در مقابل نیروی زلزله ناشی از جرم دیوار، مطابق استاندارد 2800 ایران انجام شود.5) حداکثر ارتفاع خالص مجاز…

امروز جمعه 28 خرداد 1400
لینک دوستان