.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمرانديوارها و سقف ها به صورت هم زمان بتن ريزى مى شود و پس از برداشت قالب، ساختمان، آماده نصب سرويس ها و رنگ و شيشه است. به طور كلى تمام ديوارها، سقف ها و جداكننده ها از بتن مسلح است و پس از قالب بردارى از بتن هيچ گونه عمليات بنايى در آن صورت نمى گيرد. اين سيستم همانند يك خط توليد كارخانه ا ى عمل مى كند، به اين مفهوم كه عمليات ساختمانى به بخش هاىكوچكتر تقسيم مى شود و تا حد ممكن از مزاياى پيش ساختگى در اين بخش ها بهره برده مى شود. به همين دليل، تمامى اجزاى كار با دقت قابل پيش بينى و برنامه ريزى است. در…

امروز جمعه 04 تیر 1400
لینک دوستان