.::محل تبلیغات شما::.

پورتال مهندسین عمراندر اين شيوه اجرايى، مدارهاى توزيع تأسيسات مكانيكى و برقى، بازشوها در سقف و ديوارها، با توجه به نقشه هاى طراحى، در هنگام قالب بندى يكپارچه فلزى پيش بينى مى شود، به گونه ا ى كه پس از اتمام بتن ريزى و قالب بردارى، ساختمان آماده نصب سرويس، شيشه و نقاشى بوده و هيچ گونه عمليات بنائى در آن صورت نخواهد گرفت.سازه حاصل از اين روش اجرا، يك سازه بتن مسلح با ديوارهاى باربر و برشى مى باشد كه انطباق و سازگارى كامل با آئين نامه ها و استانداردهاى معتبر شناخته شده ملى يا بين ا لمللى دارد. سازه مذكور را مى توان در…

امروز جمعه 04 تیر 1400
لینک دوستان